Close
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Prof. Dr. Nadim MACİT

Prof. Dr. Nadim MACİT, 1958 yılında Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Özdere köyünde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini aynı köyde, ortaöğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. 1984 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik görevini sürdürürken 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kelam ve İslam Felsefesi” alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1992 yılında da “Temel İslam Bilimleri, Kelam” alanında doktora eğitimini tamamlayarak doktor unvanını almıştır.

1993 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Bilim Dalında yardımcı doçent olmuştur. 
1993-1995 yılları arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yapmıştır.
1995 yılında doçent unvanını almıştır.
1995-1997 yılları arasında Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı yapmıştır.
1997 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesine geçiş yapmıştır.
1997-1998 yılları arasında Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.
1998-2001 yılları arasında Temel İslami Bilimler Bölüm Başkanlığı yapmıştır.
2001 yılında profesör unvanını almıştır.
2002-2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur.
2003-2004 yılları arasında YÖK İlahiyat Danışma Komisyon Üyeliği yapmıştır.
2010 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsüne geçiş yapmıştır.
2010-2014 yılları arasında Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Nadim Macit stratejik araştırma merkezlerinde de görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yılları arasında Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi(TUSAM)’nde Teo-strateji uzmanı olarak araştırmalar yapmış ve birçok makale yayımlamıştır. 2008-2009 yılları arasında 21.yy Türkiye Enstitüsünde de Teo-strateji uzmanı olarak çalışmalarda bulunmuştur. 
Prof. Dr. Nadim Macit’in Jeopolitik, 21. Yüzyıl, Türkiz ve 2023 dergilerinde Teo-strateji alanında birçok makalesi yayımlanmıştır.
İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Nadim Macit, evli ve üç çocuk sahibidir. Hâlen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalında öğretim üyesidir ve çalışmalarını sürdürmektedir.

KİTAPLARI (19 adet)

1. Dünya Kurmak Eylem ve Değişim, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.
2. Söz Bize Düşünce, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012.
3. Türk Milliyetçiliği: Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset, Berikan Yayınevi, Ankara, 2011.
4. Öteki Din: Üretenler ve Yönetenler, Berikan Yayınevi, Ankara, 2010.
5. Uzun Savaş: Jeo Politik Düzenleme ve Türkiye, Berikan Yayınevi, Ankara, 2010.
6. Dünya-Dil Sistemi ve Dini Söylem: Laik-Demokratik Sistem ve Teoloji, Sarkaç Yayınları, Ankara, 2010.
7. Oruç İbadeti, Kur’an’la Yüzleşmek, Berikan Yayınevi, Ankara, 2009.
8. Dünya Kurmak: Eylem ve Değişim, Berikan Yayınları, Ankara, 2009 (II Baskı).
9. İmparatorluk Politikalarında Teo-Stratejiler ve Türkiye, Berikan Yayınları, Ankara, 2009, (IV. Baskı).
10. Atatürk, Din ve Laiklik, Müdafaa-ı Hukuk Yayınları, Ankara, 2008.
11. Küresel Güç Politikaları Türkiye ve İslâm, Fark Yay. Ankara, 2006 (III. Baskı).
12. (Bölüm) Cumhuriyet Döneminde Kelam İlmi ve Yöntem Sorunu, (İst: 27-28 Eylül 2003) İslami İlimlerde Metodoloji Meselesi-1, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2005, ss.273-333. 
13. (Bölüm) Dini Bilginin Kuramsal Yapısı ve Öğretimi, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Çalıştayı (7-9 Nisan 2005), İnönü Üniversitesi, Malatya, 2005, ss. 183-208.
14. Din-Siyaset İlişkisinin Teolojik Yorumu, Seba Yayınları, Ankara, 2000.
15. Kur’an’ın İnsan-Biçimci Dili, Beyan Yayınları, İstanbul, 1996.
16. Fahruddin er-Razi, MeâlimuUsûli’d-Din: İslam İnancının Ana Konuları, İhtar Yay. , Erzurum, 1996.
17. Ehl-i Sünnet Ekolünün Doğuşu, İhtar Yay., Erzurum, 1995.
18. Kur'an ve Hadise Göre Şirk ve Müşrik Toplum, Damla Matbaacılık, Konya, 1992.
19. İmparatorluk Politikalarında Teo-Stratejiler ve Türkiye, Ay Yayınları, Ankara, 2017, (VI. Baskı).

İNDESKLERCE TARANAN DERGİLERDEKİ YAYINLARI (7 adet)

1. "Küresel Güç Denkleminde Din ve Diplomasi", Sosyologca, Sayı: 5, 2013.
2. "Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Demokrasi Kuşağı Oluşturma Planı'nın / Arap Baharının Neresinde", TDİD, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı:1, Yaz 2012, s.21-69. 
3. "Soğuk Savaş Sonrası Rusya'da Ulusal İdeolojinin Oluşumu, Din ve Diplomasi", TDİD, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı:2, Kış 2010, s.52-97
4. “Küreselleşme, Din ve Politika”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 6/17, Aralık-Eylül 2003, ss.87-115.
5. “Bilginin İmkânı Bağlamında Dinî Otorite”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, Cilt. 2 Sayı 4, s1-16.

6. “The Methodogy of Muslim Theologians In Understanding The Qur’anand The Difficulties Involved” Journal of Divinity Faculty of Hitit University; 2002, Vol. 1 Issue 2, p1-19.
7. “Teolojik Dilin İmkânı Üzerine”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, Cilt. 1 Sayı 1, s1-36.

ULUSLARASI TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLERİ (2 adet)

1. "Dini Entegrizmin Farklı Formları ve Türk Dünyası", 9.Türk Kurultayı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 2001.
2. "Hasan Hanefi’de Gelenek ve Modernite", Academie voor Theologie en Levens beschouwing, Amsterdam, 1999.

ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLERİ (19 adet)

1. "Milliyetçi Dil Geleneğiyle Dünya Kurmak Mümkün mü?", 21. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Milli, Siyasi ve Kültürel Ufku Sempozyumu, 2014.
2. "Post-Modern Teoloji: Kökeni, Kimliği ve Yansımaları", Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları Sempozyumu (Bildiri Kitabı), 1/183-224, 2013. 
3. "Kültürel Akıl: Zihniyet ve Eylem", Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2012.
4. "Atatürk, Din ve Laiklik", Y.R Müdafaa-i Hukuk Yayınları (Şahin Filiz, Ali Sarıkoyuncu, Cemal Şener, Çetin Yetkin’le Birlikte Panel Metinleri), Antalya, 2008.
5. "Kelam İlminde Gelenek ve Tecdit", Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri Koordinasyon Toplantısı ve Sempozyum, Fırat Üniv. İlahiyat Fak., Elazığ, 2005.
6. "Cumhuriyet Döneminde Kelâm İlmi ve Yöntem Sorunu", İslami İlimlerde Metodoloji Sorunu, İSAV Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantıları Dizisi, Yayın No: 46, İstanbul: 2005.
7. "Bilginin İmkânı Bağlamında Dini Otorite", Dini Otorite Sempozyumu, KTÜ, Rize İlahiyat Fak, Rize, 2003.
8. "Küreselleşme, Din ve Politika", Küreselleşme ve Din Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fak. Çorum, Eylül 2003.
9. "Dini Bilginin Alanı ve Farklı Dünyalar", GÜÇİF Kelam Sempozyumu, Çorum, 2002.
10. "Din-Siyaset İlişkisi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Modeli", İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Malatya, 2001.
11. "Yeni Yaklaşımlar Arasında Din ve Din Eğitimi", Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Problemleri Sempozyumu, Sakarya, 2001.
12. "Teolojik Dilin İmkânı Ya da İmkânsızlığı Üzerine", Atatürk Ünv. İlahiyat Fak. Kelam Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Toplantısı ve Kelam Sempozyumu, Erzurum, 2001.
13. "Dinin Yorumlanması Açısından Bir Arada Yaşamanın Siyasal Bağlamı", Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı, Ankara, 2000
14. "Günümüz Türkiye’sinde Kelam İlmi ve Temel Sorunları", D.E.Ü.İ.F. Kelam Sempozyumu, İzmir, 1999.
15. “Yeni Bir Kelam Tartışmasının Ana Noktaları: Yeni Bir Kelam Tartışmasının Teorik Temeli”, MÜİFV Yay. , no 149, İstanbul, 1998, ss. 170-207.
16. "Din-Devlet ve Siyaset İlişkisinin Türkiye Merkezli Okunması", G.Ü. Rektörlüğü Günümüz Türkiye’sinde Din-Devlet-Siyaset İlişkisi Paneli, Ankara, 30 Kasım 1998.
17. "İslami Varoluşun Sosyal Gerçekliğini İnşa Etmek: Barış ve Kardeşlik", İlim ve Kültür Vakfı Sempozyumu, Ank., 1996, Kur’an’da Evrensel Hoşgörü, Nesil Yay., İstanbul, 1997, ss. 203-220.
18. "Modern Çağ ve Kelam: Kelam İlmi’nin Krize Girişi", İslam Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul, 1996.
19. "Tarihsel Kıstasların Değişimi ve Zihinsel Kirlenme Bağlamında Eğitimimiz", Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, Van, 1994, ss. 65-83.

İNDESKLERCE TARANMAYAN DERGİLERDEKİ YAYINLARI(32 adet)

1. "Bir Fikri ve Siyasi Bunalımın Tahlili Çerçevesinde Cumhuriyet Neden Öteki", Uluslararası Türk Bilim Dergisi,s:17, İzmir,2015.
2. "Mezhepçi Çatışmanın Şeceresi", 2023 Dergisi, 159/4-14, 2014.
3. "İslam Üzerinden Siyasi Düzen Üretmenin Dört Tarzı", Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı, Makale No 9, 2014.
4. "İslam Dünyasında Değişimin Teolojik Engelleri", 2023 Dergisi, 148/44-57, 2013.
5. "Türkiye Selefileşmeye Başlamıştır", 2023 Dergisi, 143/16-21, 2013.
6. "Türk Milliyetçiliği ya da Kültürel Akıl : Zihniyet ve Eylem", Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı, Makale No 3, 2013.
7. "Postmodern Kuşatma: Kelimeler ve Haritalar", Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı, Makale No 4, 2013.
8. "Post-Modern Sömürgeciliğin Ara Yüzleri: Çatışma, Diyalog ve İşgal", 2023 Dergisi, 130/4-13, 2012.
9. "Medya Siyasetinin Yeni Tarzı", Türkiz, 8/51-77, 2011.
10. "İki Dillilik: Asimetrik Saldırının Yeni Bahanesi", 2023 Dergisi, s:117, 2011.
11. "Açık-Dolaylı Savaşın Haritası ve Türkiye", 2023 Dergisi, 111/18-25, 2010.
12. "İnsan Hakları ve Demokrasi Bağlamında Açılım Gündemi", Türkiz, 1/69-81, 2010.
13. "Teo-Politik Kuşatma, Dünya Sistemi, Diplomasi ve Din", Türkiz, 4/87-103, 2010.
14. "Milliyetçilik : Dil, Tarih ve Akıl", Türkiz, 2010.
15. “Teo-Stratejik İnşa ve Yönelişler”, 2023 Dergisi, (19 Aralık 2009, Sayı: 104)
16. “Batı Eksenli Teo-Stratejik Modeller ve Türkiye”, Jeo-Politik Dergisi, (Ocak 2007, Sayı: 36) ss.84-95.
17. “Kalvinizm Nedir? İslami Kalvinistlerden Bahsetmek Mümkün mü?”, Türk Yurdu Dergisi, (Mart 2006, Sayı: 223)
18. “Post-Modern Teoloji: İmkânı, Kimliği ve Etkisi”, 2023 Dergisi, (Kasım 2005, Sayı: 55) ss. 72-78
19. “Teolojik Dilin İmkânı Üzerine: Doğrulayıcı Analiz Mantığı”, Ekev Dergisi, S:10, Erzurum: 2002.
20. “Çağdaş Müslüman Düşüncesinde İlerleme ve Kader”, Ekev Dergisi, cilt 1, sayı 1, Erzurum: 1999, ss. 1-30.
21. “Kelamcıların Kur’an’ı Anlama Yöntemi ve Sorunları”, İslamiyat, Cilt 2, Sayı 1, 1999, ss. 113-131.
22. “Eylem-Değişim İlişkisi: Tarihsel Eylemin Yapısı”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1999, ss. 53-77.
23. "Çağdaş Müslüman Düşüncesinde İlerleme ve Kader”, Ekev Dergisi, cilt 1, sayı 1, Erzurum: 1999, ss. 1-30.
24. “Osmanlı Modernleşmesinde Jön-Türklerin Din-Siyaset Anlayışları”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, Ankara: 1999, ss.1-50.
25. “Kelam İlmi’nin Yöntemi”, Hasan Hanefi, Mine’l-Akide İla’s-Savra, Beyrut, 1988 adlı telifinin giriş bölümünden çeviri yapılmıştır. Dini Araştırmalar Dergisi, 1998, Sayı: 8, ss. 149-161.
26. “Saydamlaşan Bir Fenomen: Hoşgörü ve “İslam”, İlim ve Sanat, sayı 43, İstanbul: 1997, ss. 36-44.
27. “İnsan-Biçimci Fırka: Müşebbihe”, İlim ve Sanat, sayı 40, İstanbul: 1996, ss. 64-72.
28. “Kur’an’ın Allah Tasavvuru ve İnsana Ulaştırılması”, Bilgi ve Hikmet, Sayı 11, İstanbul: 1995, ss. 111-132.
29. “Bir Tahrifin İktidarı: Tarihsellik İçinde Aydınlanma”, Türkiye Günlüğü, sayı 37, Ankara, 1995, ss. 86-97.
30. “Kur’an’ın Allah Tasavvuru ve İnsana Ulaştırılması”, Bilgi ve Hikmet, Sayı 11, İstanbul: 1995, ss. 111-132.
31. “Kelami Ekollerin Ortaya Çıkış Sürecinde İktidara Eklemlenme Problemi”, Bilgi ve Hikmet, Sayı 7, İstanbul, 1994, ss. 113-130.
32. “Eş’ari’nin İlmi Kelam Müdafaası”, Yüzüncü Yıl Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1994, ss. 91-125 ( Bu makalede Eş’ari’nin, Risaletün fi İstihsani’l-Havd fi İlmi Kelam adlı telifinin çevirisi de yapılmıştır. Ricgard J. McCarthy’nin düştüğü dipnotla)

DİĞER DERGİLER VE MEDYALARDAKİ YAYINLARI(25 adet)

1. "Ölüme Farklı Bir Bakış", Popüler Bilim, 236/24-28, 2014.
2. "Dinler Arası Diyalog: Ortaya Çıkışı ve Yansımaları", Aydınlar Ocağı, İstanbul: 2010.
3. "Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Türkiye", Aydınlar Ocağı Derneklerinin 32. Büyük Şu'rası, Isparta Aydınlar Ocağı, 22 Mayıs 2009.
4. "Teo-Stratejik Kuşatma: Öteki Din", 2023 Dergisi, Mart 2009.
5. "Araf Çağı: Umut ve Dehşet Arasında Dünya", 2023 Dergisi, Ağustos, 2009.
6. "Teo-Strateji Nedir?", 21. Yüzyıl Enstitüsü, Ankara, 2008.
7. “Türkiye’de Post-modern Kimliklerin Oluşumu ve Terör", Jeo-Politik Dergisi, (Şubat 2007, Sayı:37).
8. "Bir Teo-Stratejik Model: Dinler Arası Diyalog", 2023 Dergisi, Mayıs 2007, Sayı: 73.
9. “Küresel Politik Modeller Ne Öneriyor: Savaş mı, Barış mı?", Jeo-politik Dergisi, Haziran 2006, Sayı:29, ss.72-79.
10. “Hoşgörü ve Diyalog: Dini-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü II”, 2023 Dergisi, Haziran 2005, Sayı:50, ss. 47-58.
11. “Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Dini, Etnik ve Ezoterik Cemaatler I", 2023 Dergisi, (Aralık 2004, Sayı:44) ss. 60-72.
12. “Küresel Sarkacın Salınım Açısı: Ilımlı İslâm, Misyonerlik ve Terör”, 2023 Dergisi, Eylül 2004, Sayı:41, ss. 24-35
13. "İslâm Düşüncesinde İnsanın Özgürlüğü ve Sosyal Katılım", SIHO, Nieuwegein, 11. 01. 2000.
14. "Din-Siyaset İlişkisi", İnönü Üniversitesi İlahiyat Fak. Dekanlığı, Darende, 2000.
15. “Evanjelist Muhafazakâr Politika ve Türkiye’deki Aktörleri”, 2023 Dergisi, Sayı: 86, (15 Haziran 2008), ss. 48-53.
16. “Dünya Sistemleri ve Din Ekseninde ‘Ekümenik Patrik’ ve Ruhban Okulu", 2023 Dergisi, (Ocak 2010, Sayı: 105) SS. 4-16.
17. "Vatikan, ABD ve AB Üçgeni-Tanrı'nın Kurtuluş Planı ve Ortak Kimlik”, 21. Yüzyıl Dergisi, (Ağustos 2008, Sayı: 6)
18. “Ilımlı İslam ve Türkiye” Jeo-Politik Dergisi, (Eylül 2007, Sayı: 44)
19. “Kilise, Politik Misyonerlik ve Şark”, Siyaset ve Toplum, (2005, Sayı: 4) ss.11-31
20. “BOP Çerçevesinde Tasarlanan İslâm ve Türkiye”, Jeopolitik, (Nisan 2006. Sayı 27) ss. 16-21
21. “Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Dini, Etnik ve Ezoterik Cemaatler II”, 2023 Dergisi, (Ocak 2005, Sayı:45) ss. 65-75
22. “Küresel sarkacın Salınım Açısı: Ilımlı İslâm, Misyonerlik ve Terör”, 2023 Dergisi, (Eylül 2004, Sayı:41) ss. 24-35
23. "Sarıkamış Hadisesi: Tarih, Gelenek ve Strateji", Sarıkamış Şehitleri Anma Konferansı, 27 Ocak 2009, Belçika.
24. “Ekümenik Patrik Meselesi ve Bizans Politikası”, 21. Yüzyıl Dergisi, (Mart 2008, Sayı: Sayı: 4)
25. “Hoşgörü ve Diyalog: Dini-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü I”, 2023 Dergisi, (Mayıs 2005, Sayı:49) ss.58-67

TAMAMLANMIŞ AARAŞTIRMA PROJELERİ (1 adet)

1. BAP, 13-TDAE-001, Küçük Buzul Çağının Büyük Anlatıları: Celali İsyanları Üzerine Sosyo-politik Bir İnceleme(Yrd.Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan ve Uzm. Öğr. Zofie Uçar ile.), 2013.

3 İçindekiler catalog.viewmode.grid 4 İçindekiler catalog.viewmode.grid catalog.viewmode.list

İMPARATORLUK POLİTİKALARINDA TEO-STRATEJİLER VE TÜRKİYE

Nadim Macit ANADOLU AY YAYINLARI Uluslararası politik, ekonomik, kültürel ve diplomatik mücadelede dinin yeri nedir? Çoğu kere politika, dine ve kutsala bürünerek hem gerçek amacını gizler hem de dünyamıza el koyar. Osmanlı Devletinin çöküş sürecine girişinden günümüze kadar batı dünyasının izlediği politikalarda dinin her zaman özel bir yeri olmuştur. Politik ve diplomatik başarı üç ilahi dinin kontrol edilmesine bağlanmıştır. Bir taraftan üç ilahi dini kontrol altına almanın diğer taraftan da "ekümenik - misyon" kavramları üzerinden Tanrının planını gerçekleştirmenin ne gibi politik oyunlara ve stratejik derinliğe ihtiyaç duyacağı ortadadır. Teo-Strateji; Uluslararası güç politikaları-din ilişkisini açıklığa kavuşturmaktadır.
20,79 ₺ 28,00 ₺